محسن ثلاثی

استاد بازنشسته ی گروه انسان‌شناسی در دانشگاه تهران که برای ترجمه ی کتاب فراسوی چپ و راست اثر آنتونی گیدنز برنده ی جایزه ی کتاب سال شد

او در سال 1324 در بابل زاده شده است