فهم طبقه

ناشر: آگاه
مترجم: محمدحسين بحراني
نويسنده: اريك الين رايت
قطع: رقعي
نوع جلد: شوميز
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 328
سال انتشار: 1399
نوبت چاپ: 1
وزن: 330
شابک: 9789644164385
قيمت: 65,000تومان
52,000تومان
تخفیف : 13,000تومان
موجودي : 4 (جلد)
+

به اشتراک بگذارید

درباره‌ی کتاب

درباره کتاب فهم طبقه اثر اريك الين رايت با ترجمه ی محمدحسين بحراني:

«ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﺮدآﻣﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۹۵ ﺗﺎ ۲۰۱۵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺳـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد: روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه‌ای ﮐﻪ روی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐـﺎر ﮐﺮده‌اﻧـﺪ؛ ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭼﺎرﭼﻮب‌ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎتی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﯿﻨﺶ ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ؛ و ﺗﺤﻠﯿﻞ مسئله‌ی ﺳـﺘﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درباره‌ی ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺨﺴﺖ اﺳـﺖ، و ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈـﺮی ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﺎوش می‌کند ﮐـﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘـﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ: ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ، ﭼـﺎرﻟﺰ ﺗﯿﻠـﯽ، اﮔـﻪ ﺳﻮرﻧﺴـﻦ و...
روﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ رﯾﺸـﻪای ﻋﻤﯿـﻖ در ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮاﯾﯽ دارد، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻫﯿﭻﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روﯾﮑـﺮد ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و برخی آشکارا ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮایی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﺣﺎﻟﺖ رودرروی دو روﯾﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا و ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا، درﺑﺎره‌ی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪاﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻃﺮف ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﺳﺘﺪﻻل‌ﻫﺎی دﯾـﮕـﺮی را رد ﮐﻨـﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤـﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺤﺚﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ رﻗﯿـﺐ ﮐـﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫـﺪف ﻣـﻦ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎً ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻟـﺐﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن‌دادن آﻧﭽـﻪ در ﮐـﺎر ﯾـﮏ ﻧﻈﺮﯾـﻪﭘـﺮداز ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳﺖ. ﻣﯽ‌ﺗﻮان آن را ﻧﻘﺪی ﻓﻀﯿﻠﺖ‌ﺟﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻋﯿـﺐﺟﻮ ﺧﻮاﻧـﺪ.»
(از پیش‌گفتار مؤلف)

این اثر توسط انتشارات  آگاه منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير كتاب‌هاي علوم اجتماعي را از طریق خرید آنلاین از سایت فروش اینترنتی انتشارات آگاه سفارش دهید.