فهم طبقه

ناشر: آگاه
مترجم: محمدحسين بحراني
نويسنده: اريك الين رايت
قطع: رقعي
نوع جلد: شوميز
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 328
سال انتشار: 1399
نوبت چاپ: 1
وزن: 330
شابک: 9789644164385
قيمت: 65,000تومان
52,000تومان
تخفیف : 13,000تومان
موجود در فروشگاه: 4 (جلد)
+

به اشتراک بگذارید

درباره‌ی کتاب

«ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﺮدآﻣﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯿﺎن ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۹۵ ﺗﺎ ۲۰۱۵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺳـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد: روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وﯾﮋه‌ای ﮐﻪ روی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐـﺎر ﮐﺮده‌اﻧـﺪ؛ ﺗﻮﺳـﻌﻪی ﭼﺎرﭼﻮب‌ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎتی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﺑﯿﻨﺶ ﺳـﻨﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨـﺪ؛ و ﺗﺤﻠﯿﻞ مسئله‌ی ﺳـﺘﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزش ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درباره‌ی ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺨﺴﺖ اﺳـﺖ، و ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈـﺮی ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﺎوش می‌کند ﮐـﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘـﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ: ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ، ﭼـﺎرﻟﺰ ﺗﯿﻠـﯽ، اﮔـﻪ ﺳﻮرﻧﺴـﻦ و...
روﯾﮑﺮد ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘـﻪ رﯾﺸـﻪای ﻋﻤﯿـﻖ در ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮاﯾﯽ دارد، در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻫﯿﭻﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن روﯾﮑـﺮد ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و برخی آشکارا ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮایی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﺣﺎﻟﺖ رودرروی دو روﯾﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا و ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺲﮔﺮا، درﺑﺎره‌ی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪاﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻃﺮف ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ اﺳﺘﺪﻻل‌ﻫﺎی دﯾـﮕـﺮی را رد ﮐﻨـﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤـﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺤﺚﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ رﻗﯿـﺐ ﮐـﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻫـﺪف ﻣـﻦ در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤـﺎً ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻟـﺐﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن‌دادن آﻧﭽـﻪ در ﮐـﺎر ﯾـﮏ ﻧﻈﺮﯾـﻪﭘـﺮداز ﻧﺎدرﺳـﺖ اﺳﺖ. ﻣﯽ‌ﺗﻮان آن را ﻧﻘﺪی ﻓﻀﯿﻠﺖ‌ﺟﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﻋﯿـﺐﺟﻮ ﺧﻮاﻧـﺪ.»
(از پیش‌گفتار مؤلف)