.به زودی امکان استفاده از کارت تخفیف برای خریداران مهیا خواهد شد