کوتیشن، الاهیات اسپینوزا
1401/12/21 23:21:36

ــــ

پشتوانه‌ی قانون یا ضرورت طبیعی

ــــ

وحی صرفاً کارکردِ اعتقادی ندارد، بل‌که نظام‌بخش به سرتاسرِ جهانِ هستی نیز هست، همان‌سان که مسلمانان گفته‌اند: دین عقیده است و شریعت. دین در اندیشه‌یِ موسا، بیش از آن‌که عقیده باشد، شریعت است، و مسیحیت بیش از آن‌که شریعت باشد، عقیده است. شریعت قانونِ خداست که، به‌وسیله‌ی قوانین انسانی ساخته‌وپرداخته شده است.

قانون ــ‌آن‌گاه که «مطلق» به کار می‌رود‌ــ همان گرد آوردنِ گروهی از افراد، در یک مجموعه‌یِ معین است که بر آن مجموعه قواعدی یک‌سان حاکم است. پشتوانه‌ی قانون یا ضرورت طبیعی است ــ‌آن‌گاه که از خودِ طبیعت گرفته شود، و یا از شناختِ موضوع قانون، به‌خودی‌خود پدید آید‌ــ و یا قراردادِ اجتماعی. اگر پشتوانه‌ی قانونِ اساسی وابسته به ایجاد بیش‌ترین آرامش  و امنیت برای مردمان است؛ مردمان قانونِ اساسی را برای خود، و یا در شرایط اضطراری برای تعامل با دیگر اقوام پدید آورده‌اند.

ــــ

الاهيات اسپينوزا

حسن حنفی

مترجمان مجيد زمانی، حسين فرهادی

نشر نگاه معاصر

۳۴۴ صفحه

ــــ

خرید کتاب الاهیات اسپینوزا