مرگ ملت و آینده‌ی انقلاب عربی/ ویجی پراشاد/ ستار وکیلی و حنیفا پیلوار
1398/12/19 12:37:36

مرگ ملت، شرحی است مستدل بر مرگ تدریجی و سیاسیِ ایده‌ی ملی‌گرایی عرب در آتش جنگ فرقه‌ای و آشوبی که از عراق تا لیبی و از یمن تا فلسطین در جریان است. هم‌چنین اثری است در باب انقلاب؛ انقلاب عرب که به‌رغم تمام نشانه‌های عقیم‌بودن‌اش، در دل توده‌های عرب زنده است و مانا. آن‌ها چیزی بهتر می‌خواهند، چیزی به‌جز جنگ و اشغال بی‌پایان. رؤیاهای دیگری که این‌جا و آن‌جا جوانه

می زنند و می‌شکوفند. و با محمود درویش زمزمه می‌کنند که؛

انتظار، عزم ایستادگی است...