ساختار و تاويل متن

ناشر: مركز
نويسنده: بابك احمدي
قطع: وزيري
نوع جلد: شوميز
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 810
سال انتشار: 1400
نوبت چاپ: 22
وزن: 960
شابک: 9789643054540
قيمت: 236,500تومان
موجودي : موجود نیست

درباره‌ی کتاب

بخش نخست کتاب درباره‌ي تکامل تـاريخي روش ساختاري پژوهش متون ادبي است. بحث با زبان‌شنـاسي سـوسـور و منطق پيرس آغاز مي‌شـود و ادامه‌ي آن به شـرح نظريه‌هاي ادبي انديشگـراني مي‌رسـد چون شکلوفسکي، ياکوبسن، باختين، موکاروفسکي، اسپيتزر، پروپ، يولس، برمون و گرماس. در بخش دوم از انديشه‌هـايي بحث شده است که مهم‌ترين نظريه‌پردازان سـاختارگرا در سه دهه‌ي اخير در زمينه‌ي بررسي متن ادبي ارائه کرده‌اند، متفکراني چون لوي استـروس، فوکو، بارت، تودورف، ژنت، کريستوا و اکو. بخش بعدي به روش شالوده‌شکني متن مي‌پردازد که دريدا پايه گذاشته است. نقد اين متفکر از «متافيزيک حضور»، انديشه‌هاي بلوم، دمان و ديگر شالوده‌شکنـان و نيز نظريـه‌هاي ادبي فيلسوفان پسامدرنيست چون دلوز و ليوتار در اين بخش آمده است. بخش آخر دربـاره‌ي تکامـل تاريخـي و مباحث اصلي آيين هرمنوتيـک اسـت، از روش تـأويل متـون مقـدس تـا آخـرين آثـار نظـريه‌پـردازان «مکتـب دريـافت متـن». در ايـن راه انديشه‌هاي نيچـه، فرويد، هوسرل، هيدگر، هرش، ريکور، آيـزر و يـاس درباره‌ي تأويـل متن طرح شده است.

کتاب‌های مرتبط با موضوع کتاب