رسانه‌ها و مدرنيته (نظريه اجتماعي رسانه‌ها)

ناشر: سروش
مترجم: مسعود اوحدي
نويسنده: جان ب تامپسون
قطع: وزيري
نوع جلد: شوميز
زبان: فارسي
تعداد صفحات: 364
سال انتشار: 1399
نوبت چاپ: 6
وزن: 520
شابک: 9789643768454
قيمت: 55,000تومان
موجودي : 1 (جلد)
+

به اشتراک بگذارید

درباره‌ی کتاب

رسانه ها و مدرنيته اثري جامع و قاطع در زمينه رسانه ها و مطالعات فرهنگي است که نظريه انتقادي را با نظريه اجتماعي پيوند مي دهد و پيشاهنگ گفتماني بسيار فراگير در اين عرصه رو به رشد مي شود. پيامدهاي اين دگرگوني بسيار وسيع و دامنه دار است و بر بسياري از جنبه هاي زندگي ما، از خصوصي ترين جنبه هاي تجربه شخصي شکل دهي گرفته تا ماهيت متغير قدرت و رويت پذيري در حوزه عمومي را تأثير مي گذارد. از نگاه جان تامسپون تحول و توسعه رسانه هاي ارتباطي، ترکيب و سرشت زندگي اجتماعي را تغيير شکل داده و اشکال جديدي از عمل و تعامل را به وجود آورده است که ديگر وابسته به الزام سهيم بودن مخاطب در مکان مشترک نيست. در واقع تامپسون با تحليل موضوع هايي همبسته مثل ظهور تعامل رسانه اي، به وجود آمدن اشکال جديد رويت پذيري رسانه اي، پيدايي شبکه هاي جهاني ارتباط، دگرگوني سنت، شکل پذيري مجدد فرآيند خود- شکل دهي و منش رو به تغيير حوزه عمومي استدلال، خود را به منصه ظهور مي رساند. هدف مولف در اين اثر رديابي حدود و هيئت پديده ها و دگرگوني ها در سازمان اجتماعي قدرت نمادين است و سعي مي کند نشان دهد که تحول رسانه هاي ارتباطي از نخستين اشکال چاپ تا گونه هاي اخير ارتباط الکترونيکي، جزئي جدانشدني از ظهور و تحول جوامع مدرن بوده است. تحول رسانه هاي ارتباطي به شيوه هاي پيچيده با شماري از فرآيندهاي تحولي همبافت بوده و اين فرآيندها در کنار يکديگر قوام بخش پديده اي هستند که آن را مدرنيته مي خوانند و براي درک ماهيت مدرنيته بايد به نقش محوري تحول رسانه هاي ارتباطي و تأثير آن ها توجه داشت. استفاده از رسانه هاي ارتباطي شامل آفرينش انواع جديد روابط اجتماعي و راههاي تازه رابطه خود با ديگران است و افراد هنگام استفاده از رسانه هاي ارتباطي، وارد اشکال تعاملي اي مي شوند که از جنبه هاي خاص، با نوع تعامل رودر رو که خصيصه بيشتر برخوردهاي زندگي روزمره است، تفاوت دارد و افراد قادر به کنش براي ديگراني هستند که از نظر فيزيکي غايبند، يا در واکنش به ديگراني عمل مي کنند که در محله هاي دور واقع شده اند. استفاده از رسانه هاي ارتباطي، سازمان هاي مکاني و زماني زندگي اجتماعي را به طريقي بنيادين، دگرگون کرده است و اشکال تازه اي از عمل و تعامل و شيوه هاي جديد از اعمال قدرت مي آفريند که ديگر پيوندي با سهيم شدن در يک محل مشترک را ندارد. تحول رسانه هاي ارتباطي، قدرت را نه تنها به شيوه هاي جديد اجرا نموده، آن را در مقياسي بي سابقه نيز مرئي کرده است. امروزه رويت پذيري رسانه اي، از نظر گستره ، جهاني است و اين شرايط حاصل يک فرآيند پيچيده جهاني شدن است که مبدأ آن را بايد دست کم تا نيمه دوم قرن نوزدهم ردگيري کرد. کتاب " رسانه ها و مدرنيته(نظريه اجتماعي رسانه ها)" درهشت فصل به موضوعاتي چون ارتباط و بافت اجتماعي، رسانه ها و گسترش جوامع مدرن، رونق تعامل رسانه اي، دگرگوني در رؤيت پذيري ، جهاني شدن ارتباطات، ريشه گيري و تحکيم مجددسنت ، خويشتن و تجربه در جهاني رسانه اي و اختراع دگرباره عموميت مي پردازد.