حسن مرتضوی

حسن مرتضوی (۱۳۴۰-) مترجم ایرانی حوزه‌ی فلسفه و اقتصاد است. از جمله مهم‌ترین ترجمه‌های مرتضوی می‌توان به ترجمهه‌ی جلد اول و دوم سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی و دست‌نوشته‌های اقتصادی-فلسفی ۱۸۴۴ از کارل مارکس، بخش منطق از دائرةالمعارف علوم هگل و آثاری از پری اندرسون اشاره کرد.