برآمدن ترکیه‌ی اردوغان/ نشه‌جان بالکان، ‌ارول بالکان، احمد اونجو/ترجمه‌ی آیدین اخوان اقدم/نشر آگه
1398/09/11 14:50:51

گردآورندگان این کتاب پیش‌گفتاری را بر ترجمه‌ی فارسی افزوده‌اند و در مقدمه‌‌ی متن اصلی نیز اثر خود را چنین توصیف کرده‌اند:

«این کتاب مجموعه‌ای از نوشته‌هایی است که به نئولیبرالیسم و برآمدن سرمایه‌ی اسلام‌گرا از زوایای متفاوت نگاه کرده‌اند. از نویسندگان خواستیم در کارشان رویکردی اتخاذ کنند که نئولیبرالیسم و رشد سرمایه‌ی اسلام‌گرا را در کنار هم بررسی کند. به همین دلیل هم رویکردهای متفاوت به این مسئله برای اولین بار در این کتاب در کنار هم جمع آمده‌اند. به این ترتیب، این اثر انباشت سرمایه‌ی اسلام‌گرا که طی بیست سال اخیر مرزهای خود را مشخص کرده است، ارتباط آن با سیاست‌های نئولیبرال، و شکل‌گیری ساخت طبقاتی جدید در نتیجه‌ی این روند، را به‌شکلی جدی مورد تحقیق قرار داده است. در این راه پدیده‌ی بورژوازی اسلامی و طبقه‌ی متوسط اسلامی بررسی می‌شوند. در نهایت هم بر این باوریم که این تألیف بُعدی تازه به مفهوم سیال و بحث‌برانگیز «طبقه‌ی متوسط» می‌بخشد و به فهم بهتر آن کمک می‌کند؛ مفهومی که چه در ترکیه و چه در سطح جهانی به واژه‌ای گنگ بدل شده که هر چیزی را می‌توان درون آن گنجاند. غنی‌شدن نوشتارها در مورد ترکیه از این بُعد امکان تحلیل طبقاتی بهتر از وقایعی چون گزی و یا تحولات مشابه را فراهم می‌آورد.»