ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آموزش و پرورش و هويت جوانان 105,000  فروزنده جعفرزاده‌پور پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
انسان‌شناسي و جامعه‌سازي 110,000  مژگان محمدي پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
بازنمايي روابط نسلي و تلويزيون 90,000  فروزنده جعفرزاده‌پور پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
تحليل محتوا و پژوهش داده‌بنياد با استفاده از نرم افزار Maxqda 140,000  ناصر رحمدل پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
رسانه‌ها و هويت ايراني 100,000  منصور ساعي پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
سبك زندگي و تلفن همراه هوشمند 90,000  تهمينه شاوردي - آتوسا محمدي مزيناني - پروانه بياتي پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
طراحي پژوهش (رويكردهاي كمي كيفي و روش‌هاي تركيبي) 150,000  جان دبليو كرسول پژوهش‌گاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي