ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
1404 پيام براي مديران 1404 200,000  مصطفي قنادها دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
آمار چند متغيره كاربردي براي علوم رفتاري 550,000  شهرام واحدي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
آمار كاربردي به زبان ساده (ويراست spss22) 185,000  رضا نجاتي - حميدرضا اشرفي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
بهداشت رواني و آسيب‌شناسي كاربردي در مدارس 200,000  نجف طهماسبي‌پور دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
رويكردهاي ادبيات داستاني (از مشروطه تا دهه 80) 150,000  يدالله بهمني - ملاحت نجفي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مباني روانشناسي محيطي 300,000  ليندا اشتگ - اگنس ون‌دن‌برگ - جودي دگروت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مديريت منابع انساني (از تئوري تا عمل) 250,000  حسين صفرزاده - محمود احمدي‌شريف - عليرضا ذاكري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مديريت منابع انساني پيشرفته (مفاهيم نظريه‌ها و كاربردها) 250,000  حسين صفرزاده - محمود احمدي‌شريف - عليرضا ذاكري دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مقدمه‌اي بر نظريه برنامه درسي (ديدگاه‌هاي اساسي نظريه برنامه درسي) 17,000  بوركهارت هشت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مهارت‌هاي كاوش‌گري در آموزش علوم 75,000  مسعود صدر‌الاشرافي - علي‌رضا ذاكري - غلام‌علي احمدي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
ناتواني‌هاي يادگيري (آموزش مهارت‌هاي خواندن براي دانش‌آموزان نارساخوان) 100,000  فريده حميدي - مرضيه فياض‌بخش دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي