ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آداب مصاحبه مطبوعاتي 23,000  سالي آدامز - وينفورد هيكس دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
ارتباطات بين‌المللي 1 60,000  كاظم معتمدنژاد دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
ارتباطات رسانه‌اي در عمل 25,000  جوديث ريجوي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
اطلاعات و انتخاب عمومي (از بازارهاي رسانه‌اي تا سياست‌گذاري‌ها) 60,000  رومين اسلام دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
برگزيده دانش‌نامه دين ارتباطات رسانه 60,000  دانيل استوت دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
پرسش رسانه پاسخ مسئولانه 30,000  فريبا شايگان دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
تجربه‌هاي ماندگار در گزارش‌نويسي 70,000  جان گري دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
تحليل انتقادي گفتمان 40,000  نورمن فركلاف دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
تخيل در روزنامه‌نگاري 6 گزارش و 1 سفرنامه 20,000  حسين قندي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
تيتر يك (واژه‌نامه كاربردي روزنامه‌نگاران ايراني) 20,000  فرشاد مهدي‌پور دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
جامعه‌شناسي نظام جهاني 13,000  لزلي اسكيلر دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
حقوق ارتباطات 50,000  كاظم معتمدنژاد - رويا معتمد‌نژاد دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران 1 35,000  كاظم معتمدنژاد - رويا معتمد‌نژاد دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
حقوق روزنامه‌نگاران در سرزمين‌هاي عربي 40,000  سليمان صالح دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
خبر 80,000  يونس شكرخواه دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
درآمدي بر مطالعات ارتباطي 30,000  جان فيسك دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
رسانه‌ها و باز توليد جامعه منتظر 25,000  محمد ميرتبار دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
رسانه‌ها و بازنمايي 20,000  محمد مهدي‌زاده دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
روابط عمومي در ايران 35,000  نظام‌ بهرامي كميل - داود اسدي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
روزنامه‌نگاري و روزنامه‌داري 25,000  حسين انتظامي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
روش‌هاي تحليل رسانه‌ها 25,000  آرتور آسابرگز دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
روش‌هاي مصاحبه خبري 40,000  مهدي محسنيان راد دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
رويدادهاي مطبوعاتي ايران 1215-1382 20,000  فريد قاسمي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
سواد رسانه‌اي (درآمدي بر شيوه يادگيري و سنجش) 45,000  علي طلوعي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
سوژه‌يابي در رسانه‌هاي خبري 25,000  علي قشمي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
سياست در طراز مطبوعات 25,000  محمدمهدي انصاري دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
فتوژورناليسم 1 150,000  كنت كوبر دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
فتوژورناليسم 2 200,000  كنت كوبر دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
گزارش‌نگاري 35,000  علي‌اكبر قاضي‌زاده دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
مديريت قرائت متن 2 60,000  احمدرضا دالوند دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه
واحدها و شاغلان عرصه مطبوعات و خبرگزاري‌ها 12,000  شعبان‌علي بهرام‌پور دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه