«چه باید کرد؟»
1397/06/31 18:10:3

کتاب «چه باید کرد؟» منتشر شد

آلن بدیو رویاروی مارسل گُشه؛ شخصیت برجسته‌ی هوادارِ بازگشتِ امروزی به فرضیه‌ی کمونیستی از سویی، و اندیشه‌ورزِ هوادارِ اصلاحات بنیادی در دموکراسی لیبرالی از سوی دیگر، روبه‌روی هم نشستند تا در بـاب شماری از پرسش‌های بنیادیِ روزگـار ما با هم گفتگــو کنند: اصلاح یا انقلاب؟ سرمایه‌داری، سوسیالیسم یا کمونیسم؟ آیا چیرگی سرمایه‌داری بنیادهای دموکراسیِ لیبرالی را به خطر نینداخته است و وزنِ سنگینِ بخشِ مالـی سرمـایـه‌داری را از درون نفرسوده است؟ آیا سیاست همه‌ی توش و توان خود را برای سمت‌دهـی به تاریـخ نباختـه است؟ آیا فرضیه‌ی کمونیستی، رهیده از رختِ توتالیتاریستی‌اش، امکان پیش نهادن راه‌حلی اعتبارمند را فراهم می‌آورد؟ و آیا دموکراسی توان این را دارد که خود را از نو بسازد تا بتواند به چالش‌های جهان‌گستری پاسخ گوید؟

این کتاب با ترجمه‌ی عبدالوهاب احمدی، در ۱۸۴ صفحه و با قیمت ۲۰هزار تومن توسط نشر آگه منتشر شده است.